சிரித்திரனில் விளம்பரம் செய்யுங்கள்.

உங்கள் வியாபாரத்தை சிரித்திரனுடன் இணைந்து மேம்படுத்துங்கள். உங்கள் விளம்பரங்களை சிரித்திரனில் வெளியிடுவதன் மூலம் சர்வதேச விற்பனை பங்காளராகுங்கள்.


Name/ பெயர் *

Company Name/ நிறுவனத்தின் பெயர் *

Email/ மின்னஞ்சல் *

Address /முகவரி *

NIC number /தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் *

Phone number / தொலைபேசி இலக்கம் *

Upload File *

Advertising Table (விளம்பர அட்டவணை)
PAGE DETAILS PER MONTH 6 MONTH OFFER
Inner Back Cover
Inner front Cove
Page One
Full Page Color (In Side)
Half Page Color (In Side)

Notes/குறிப்புகள் *