சிரித்திரன் சந்தாவில் இணைந்து கொள்ளுங்கள். சிரித்திரனை வீட்டுக்கே எடுத்து வாருங்கள்

1. நாடு


2. திட்டம்

சிறந்த சந்தா

3.கட்டணம்4.முகவரி

Will be used in accordance with our User Agreement and Privacy Policy


5.சமர்ப்பித்தல்

Plus Sales Tax where Applicable. After one year, You have to Renew the Subscription for the Next Year.

Inland - Your magaxine will ship within a week.

Oversees - Your magaxine will ship within a week.

By subscribing you agree, our User Agreement (including the class action waiver and arbitration provisions) and Privacy Policy & Cookie Statement

This Transaction is Secured with SSL Encryption

Customer Service can be reached at www.Siriththiran.com/customerservice

Phone number/Whatsapp 0094 741238937 or 0094 0213151140, or by e-mail - subscribe@siriththiran.com

The current annual rates are: In Sri Lanka, a year subscription is 1650.

The Siriththiran publishes monthly, except for four planned combined issues.

Sri Lanka - First issue mails within 1 week in Sri Lanka, plus sales tax where applicable. All prices are in Lkr.

Overseas - First issue mails within 2-4 weeks in Overseas, plus sales tax where applicable. The amount may differ according to time. All prices are in U.S. dollars.

By ordering, you agree not to resell any subscriptions purchased from this site.

Subscribers: If the Post Office alerts us that your magazine is undeliverable, we have no further obligation unless we receive a corrected address within 6months.


USER AGREEMENT | PRIVACY POLICY (your CA Privacy Rights).Copyright © 2021. All rights reserved.